Et ass eng batter Realitéit: d'Fraenhaiser hei am Land si voll, eng Rei Betraffener bleiwe weider an abusive Liewenssituatioune gefaangen.
Update: 29.11.2022