An eiser Serie "Een Dag am Liewe vun..." schécke mir de Loïc Juchem dës Kéier bis bei de Bäcker a verséissen him domat säi Schaffdag.
Update: 30.01.2023