Gratis operéieren, ënnerstëtzen a berode während hirer Vakanz, dat maachen d'Volontaire vu "Médecins sans Vacances".
Update: 05.11.2016