Gefuer ass en vun 1875 bis 1964. Fir d'éscht vum Päerd gezunn an dono ganz elektresch...
Update: 07.01.2018