D'Mandy ass 30 Joer a schafft als Engineering Support Specialist op der Goodyear.
Update: 24.10.2019