D’Samar Lehyani ass Hardware Developer bei Waagner Biro zu Rodange a schafft un neien Entwécklungen, déi an der Bühnentechnik agesat ginn.
Update: 24.11.2022