Team Pin Devils 06 mam Norbert, Lucie, Romain, Chrëscht an dat nach e Lucie vs. Team Dëlpes mam Jérôme, Carole, Mara, Jean-Paul an Théid
Update: 28.04.2020