Obschonns d’Akommes an der Landwirtschaft deels erop gaange wier, géifen et Schwieregkeeten bei de Schwäin.
Update: 29.11.2021