Comité directeur vun der LSAP: Kersch a Schneider gi Posten un Engel an Haagen weider.
Update: 30.11.2021