Den Ament gëllen an de Kantinnen déi selwecht Mesurë wéi am Horeca-Secteur. D'Fedil wënscht sech weiderhin den 3G an der Kantin, wann 2G am Horeca gëllt.
Update: 01.12.2021