An de Kannaniuuss schwätze mir iwwert d'Schoulkantinnen, Nationalfeierdag a mir ware fir Iech op Diddeleng an hu Jonker getraff, déi do Graffiti maachen.
Update: 26.06.2022