Queesch duerch d’Land trëppelen an dat just duerch Bëscher, iwwer Felder a Wisen.

Kënnt ee queesch duerch d’Land wann een net iwwer Stroossen an duerch Dierfer däerf goen? A kann een déi 70 Kilometer an zwee Deeg packen? Wéi di wëll duerch Lëtzebuerg. Am grousse Pisa-Summer-Challenge kommen den Olivier Catani a Mister Science erëm un hir Grenzen.

Fotogallerie