Wéi se zu Uewermaartel bis op 168 déif am Bierg no Schifer gegruewen hunn.
Update: 17.07.2022