Invitéen am Studio waren den Educuatiounsminister Claude Meisch, de Féduse-President Raoul Scholtes an de Kannerdokter Fernand Pauly.
Update: 04.07.2020