Nodeems den HBD de ganze Match a Féierung louch, gouf et zum Schluss nach eemol spannend, ma um Enn huet Diddeleng sech awer mat 28:27 duerchgesat.
Update: 10.10.2021