Et ass d'Challenge-Phas. Déi 9 Finaliste probéieren, d'Aufgabe vun der Jury, sou gutt wéi méiglech ze léisen.
Update: 10.03.2020