De Ben Thinnes ass Informatiker an huet eng Kalenner-App entwéckelt. CEASY soll weltwäit de Leit hëllefen, sech ze koordinéieren.
Update: 21.01.2021