Jidderee gebraucht all Dag Saachen aus Plastik. De Joé erkläert eis haut wéi Plastik gemaach gëtt a wat mam Plastik geschitt, wann en net méi gebraucht gëtt.
Update: 22.11.2020