E Musée huet ze vill Saachen fir déi kënnen all auszestellen. De Geschichts- a Konschtmusée huet dofir e geheimen Dépôt, wou déi aner Saache gelagert ginn.
Update: 01.05.2022