Et soll ee sou wéineg Plastik wéi méiglech benotzen. An dee Plastik, dee Recht bleift, soll sou gutt wéi et geet recycléiert ginn, zum Beispill als T-Shirt!
Update: 26.06.2022