Beim sou genannten Transparenz Gesetz gouf no jorelaanger Diskussioun vun engem Paradigme-Wiessel geschwat.
Update: 25.03.2019