Op enger Wiss, déi just fir Hee genotzt gëtt, huet d'Sicona eng Planzenaart ugesidelt, déi bal verschwonne wier.
Update: 22.05.2019