Fir der Demande vun der Lëtzebuerger Sprooch nozekommen, gi verschidde Méiglechkeete geschaaft, fir d’Sprooch nach besser ze léieren.
Update: 15.11.2019