De Comité permanent pour le travail et l’emploi, CPTE, hat no wochelaangen Tensiounen eng Reunioun. Et wier d’Ufanksphas vun enger grousser Diskussioun.
Update: 02.12.2019