Reforme mussen am Interessi vun de Bierger gemaach ginn, mä d'Regierungspolitik ass, unhand vum leschte Beispill vun den Accisen, wäit ewech.
Update: 14.01.2020