Fir d’Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés ass déi gréissten Erausfuererung, de Virus aus hiren Haiser erauszehalen.
Update: 31.03.2020