Leit, déi et awer maachen, musse sech un Hygiènesreegelen halen.
Update: 21.05.2020