Déi traditionell Sprangprëssessioun, fir d'Héichhale vum helleg Willibrord, gouf op Grond vun der Corona-Pandemie dëst Joer ofgesot.
Update: 02.06.2020