De Jean-Marc Kiesch widderhëlt ëmmer nees, dass hien “seng Schold begläiche wëll”, dass et fir hien “keng Zukunft gëtt, ouni mam Passé ofgeschloss ze hunn”.
Update: 14.10.2021