De Progrès konnt an der 2. Minutt vun der Nospillzäit duerch den Azong nach den Ausgläich markéieren, sou dass de Match mat 1:1-Gläich op e Enn geet.
Update: 17.10.2021