Sie wëlle Klimagerechtegkeet an dat elo direkt. Ma dëse Streik huet sech net sou einfach gestalt.
Update: 26.09.2022