Vill Leit denken am Alter un en Altersheem oder un d'Konzept vum betreite Wunnen. Fir d'Beienhaus asbl sollt et awer nach eng weider Méiglechkeet ginn.
Update: 30.09.2022