Wann een doheem un Energiespueren denkt, dann denkt ee ganz dacks als aller éischt un d’Hëtzen.
Update: 10.01.2023