Vill Stroossenhënn aus Rumänien kommen op Lëtzebuerg, fir hei eng nei Famill ze fannen. Mir hunn 2 Lëtzebuerger Associatioune bei hirer Aarbecht begleet.
Update: 14.03.2023