De Weekend ass déi 17. Edition vun der Jardirêve.
Update: 17.03.2023