Reportage: Mérite JeunesseTëscht Schoulstress a parascolairen Aktivitéiten

Beim Mérite Jeunesse beweisen déi Jonk ëmmer nees, datt si net liddereg oder onmotivéiert sinn. Wien dës jonk Leit sinn, stelle mir Iech am Top Thema vir.

Reportage: Tëscht Schoulstress a parascolairen Aktivitéiten (16.03.2017)
Dass net all Jugendleche faul an onmotivéiert ass, beweisen d'Participantë vum Mérite Jeunesse.
Wee kennt dat net: no engem laangen Dag op der Aarbecht oder an der Schoul, freet ee sech nëmmen nach drop Heem ze goen a seng Fräizäit ze genéissen. Fir déi Jonk, déi beim Programm vum Mérite Jeunesse matmaachen, geet den Dag dann awer nach weider. A verschiddene Beräicher weisen si wat an hinne stécht, sief et duerch d’Léiere vun engem neien Instrument, enger Sportaart oder e soziaalt Engagement.