Virowend vun Nationalfeierdag: Fakelzuch a Freedefeier an der Stad (22.06.2015)