Virowend vun Nationalfeierdag an der Stad (22. Juni 2016)