Schied an Zerstéierungen duerch Reen an Iwwerschwemmungen (1.6.18)