Globale Klima-Streik: Andréck vun der Maniff an der Stad (Deel 2) (15.3.19)