Concert vun den Zolwer Spatzen am Artikuss (25.3.19)