Virowend vun Nationalfeierdag an der Stad - 2. Deel (22.6.19)