Originell Aktioun fir Vältesdag vun der Biergerinitiativ Gemeng Suessem (13.2.21)