Vizfest vun den Iechternacher Guiden a Scouten an Hierschtmaart zu Iechternach (9.10.21)