Aweiung vum Monument "Krichsgefaangenelager am Wëllemslach" zu Mutfert (9.10.21)