Amicale vun den Ettelbrécker Pompjeeë sammelt Spende fir Leit aus dem Ahrtal (11.11.21)