Landesaustellung vun der Lëtzebuerger Klengdéierenzuucht (15.1.22)