Scheierfest vun der Amicale vun der Post 13.5.2022