Dreschen a Presse beim Bauer fir d'Käre fir de Wanter (19.7.22)