Déi offiziell Aweiung vun 2 neien Tram-Arrêten (11.9.22)